Hvad siger videnskaben

Gode resultater og stadig behov for mere forskning


Der bliver forsket mere og mere i  anvendelsen af hesteassisterede interventioner. Der er mange studier, der viser positive resultater af hesteassisterede indsatser og anvendelsen af hesteassisterede interventioner ser ud til at være i vækst. Så selvom forskningen på området stadig er mangelfuld, er der efterhånden mange studier, der tyder på, at hesteassisterede interventioner har en god effekt for forskellige målgrupper, hvilket stemmer rigtig godt overens med hvad mit praksisarbejde med hesteassisterede indsatser har vist mig i det sidst 17 år.


En del forskning peger  på, at brug af hesteassisterede interventioner kan have en positiv indvirkning på deltageren i indsatsen på flere måder:


  • Motivation. For det første kan det bidrage til at motivere deltagerne til at deltage og fastholde deres deltagelse i interventionen eller terapien. Det skyldes blandt andet hestenes tilstedeværelse, som kan være en kilde til motivation og interesse for deltagerne.


  • Relation. Derudover kan hesteassisterede interventioner bidrage til at opbygge gode relationer mellem deltagerne og den fagprofessionelle, samt eventuelt andre deltagere i interventionen. Hestene kan være medvirkende til at skabe en følelse af samhørighed og tillid, som kan være en vigtig faktor for en succesfuld intervention eller terapi.


  • Identitet. Brugen af heste kan også bidrage til at skabe en ny og positiv identitet som rytter for deltagerne. Deltagerne kan lære at håndtere og interagere med hestene på en positiv måde, hvilket kan øge deres selvværd og selvtillid.


  • Kropsbevidsthed. En anden fordel ved brug af hesteassisterede interventioner er, at det kan forbedre kropsbevidstheden og sanseintegrationen hos deltagerne. Deltagerne kan blive mere opmærksomme på deres krop og lære at forbinde deres følelser og kropsreaktioner på en mere effektiv måde.


  • Ro. Endelig kan brugen af hesteassisterede interventioner have en beroligende effekt på deltagerne. Hestene kan skabe en rolig og afslappet atmosfære, som kan hjælpe deltagerne med at slappe af og reducere deres stressniveau.

 

Følgende afsnit vil uddybe disse seks punkter.

Fordele ved Hesteassisterede Interventioner


1) Hesten kan bidrage til motivation, deltagelse og fastholdelse i interventionen/rehabiliteringen/behandlingen/terapien.


Noget forskning tyder på at inddragelse af hesten i behandlingsarbejdet kan bidrage til motivation, deltagelse og fastholdelse, hvilket alle er vigtige faktorer i behandling af psykiske udfordringer, og de er tæt forbundet med hinanden. Motivation refererer til den drivkraft eller den indre styrke, der får en person til at engagere sig i behandlingen. Uden motivation kan det være svært for en person at tage det første skridt til at deltage i en behandling eller at fortsætte med behandlingen, selv når det bliver svært. Deltagelse henviser til den grad, hvormed en person engagerer sig i behandlingen. Jo mere en person er involveret i behandlingen, desto større er sandsynligheden for, at behandlingen vil være effektiv. Fastholdelse henviser til evnen til at fortsætte med behandlingen over tid. Det kan være svært at opretholde motivation og engagement i en behandling over en længere periode, især hvis der er udfordringer undervejs. Hvis en person mangler motivation, engagement eller evnen til at fastholde behandlingen, kan det have negative konsekvenser for deres mentale sundhed. Det kan føre til en forværring af deres symptomer, øget stress og angst, og en følelse af håbløshed og magtesløshed. Derfor er det vigtigt at identificere metoder og interventioner, som kan hjælpe med at øge motivationen, deltagelsen og fastholdelsen i behandlingen, og her kan hesteassisterede interventioner være en effektiv løsning.2) Hesten kan styrke relationen mellem Deltager og fagprofessionel


Noget Forskning peger på, at vellykkede behandlingsforløb afhænger af den gode relation. At have hesten som det fælles tredje, og det at dele en passion, er med til at skabe en god relation og et mere ligeværdigt forhold mellem den Fagprofessionelle og Deltageren.


Relationen mellem Deltager og Fagprofessionel er en af de vigtigste faktorer i enhver form intervention med forandring for øje. Inklusiv hesteassisterede interventioner. Relationen kan have en afgørende indvirkning på, hvor effektiv indsatsen er, og hvor godt Deltager føler sig hjulpet. En god relation bygger på tillid, åbenhed og forståelse mellem Deltager og Fagprofessionel. Det er vigtigt, at Deltager føler sig tryg og i stand til at åbne op over for Fagprofessionel og dermed eventuelt dele deres tanker, følelser og oplevelser.

Hesteassisterede interventioner kan være en effektiv måde at opbygge en god relation mellem Deltager og Fagprofessionel. Interaktion med heste kan skabe en følelse af tillid og tryghed, da heste kan være med til at skabe en rolig og afslappet atmosfære. Hestene kan også fungere som en form for bro mellem Deltager og fagprofessionel, idet de kan fungere som et fælles samtaleemne, det fælles tredje, og som en måde at skabe en følelse af ligeværd.

En god relation mellem Deltager og Fagprofessionel kan hjælpe med at øge motivationen og engagementet i interventionen, da Deltager vil føle sig mere tryg og i stand til at åbne op for den Fagprofessionelle og herved arbejde sammen mod at opnå behandlingsmålene.3) Hesteassisterede interventioner kan bidrage til en ny og positiv identitets opfattelse


Noget forskning peger på at hesteassisterede interventioner kan bidrage til en ny, positiv identitets opfattelse. Mennesker der ellers har et negativt selvbillede kan i den hesteassisterede intervention genfinde eller skabe en ny og mere positiv identitet som Rytter og en der kan noget med heste. Hesteassisterede interventioner kan have en positiv effekt på identiteten på flere måder. Først og fremmest kan interventionerne hjælpe deltageren med at opdage og udvikle nye sider af sig selv, som de måske ikke var opmærksomme på før. Dette kan ske gennem de erfaringer, som de får med hesten og den fagprofessionelles støtte. For eksempel kan deltageren opdage nye færdigheder og evner i samarbejdet med hesten, som de ikke vidste, at de besad. Dette kan øge deres følelse af kompetence og styrke deres identitet som en person, der kan håndtere udfordringer og opnå succes.

Desuden kan hesteassisterede interventioner hjælpe deltageren med at bearbejde følelsesmæssige blokeringer og traumer, som kan have påvirket deres selvopfattelse og identitet. Hesten kan fungere som en assistent for den fagprofessionelle, der kan hjælpe deltageren med at identificere og udtrykke følelser, som de måske ikke kan sætte ord på eller bearbejde på andre måder.

Endelig kan hesteassisterede interventioner hjælpe deltageren med at opbygge stærkere relationer til andre mennesker, herunder hesten og den fagprofessionelle. Dette kan bidrage til en følelse af tilhørsforhold og støtte, som kan styrke deres identitet som en del af et større fællesskab.

Samlet set kan hesteassisteret terapi have en positiv effekt på identiteten ved at hjælpe deltageren med at opdage og udvikle nye sider af sig selv, bearbejde traumer og følelsesmæssige blokeringer og opbygge stærkere relationer til andre mennesker og dyr.4) Hesteassisterede interventioner kan forbedre kropsbevidstheden og sanseintegrationen hos deltageren.


Kropsbevidstheden er ofte nedsat hos mennesker med psykiske udfordringer, udviklingsforstyrrelser eller nedsat trivsel. Dette kan skyldes mange ting eksempelvis medicin, tankemylder, dissociation, en ulyst til at mærke kropslige fornemmelser, sanseforstyrrelser mm. Hestene motiverer Deltageren til at mærke sine kropslige fornemmelser, for herved at kunne udvikle sig som rytter og få en bedre kommunikation med hestene, der kommunikerer med kropssproget. Her er nogle måder, hvorpå hesteassisterede interventioner kan bidrage til at forbedre kropsbevidstheden og sanseintegrationen hos Deltageren


Øget kropsbevidsthed: Interaktion med heste kan hjælpe deltagerne med at blive mere bevidste om deres krop og kropsfornemmelser. Heste er meget følsomme over for kropssprog og kan reagere på selv de mindste bevægelser og ændringer i kropsholdning. Dette kan hjælpe deltagerne med at forstå, hvordan deres krop reagerer på forskellige situationer og stimuli.


Forbedret balance og koordination: Hesteassisterede interventioner kan også hjælpe med at forbedre deltagerens balance og koordination. Når man arbejder med heste, kræver det ofte, at man skal bevæge sig og koordinere bevægelserne i overensstemmelse med hesten. Dette kan hjælpe med at styrke musklerne og forbedre balance og koordination.


Øget sensorisk integration: Hesteassisterede interventioner kan også hjælpe med at forbedre sensorisk integration, hvilket er evnen til at integrere og bearbejde information fra forskellige sanser. Når man arbejder med heste, skal man være opmærksom på hestens kropssprog og reaktioner, hvilket kræver en integreret tilgang til sanseindtryk. Dette kan hjælpe deltageren med at forbedre deres evne til at integrere sensorisk information og reagere på forskellige stimuli.


Mindsket angst og stress: Hesteassisterede interventioner kan også hjælpe med at reducere angst og stress. Interaktion med heste kan være beroligende og afslappende, hvilket kan hjælpe med at reducere stressniveauet. Heste kan også give en følelse af tilstedeværelse og tilknytning, hvilket kan hjælpe med at mindske angst og øge selvværd.


Samlet set peger forskningen på at hesteassisterede interventioner kan bidrage til at forbedre kropsbevidsthed, balance og koordination, sensorisk integration og reducere angst og stress. Disse forbedringer kan have en positiv indvirkning på deltagerens livskvalitet og trivsel.5) Hesteassisterede interventioner kan bidrage til en øget selvtillid og større evne til at sætte sig i andres sted.Hesteassisterede interventioner kan have en positiv indvirkning på selvtillid og evnen til at sætte sig i andres sted, fordi de giver deltagerne mulighed for at lære om sig selv og andre gennem interaktion med heste. Heste er følsomme dyr og reagerer på menneskers adfærd og følelser, hvilket gør dem til gode partnere for hesteassisterede interventioner.


Self-efficacy refererer til en persons tro på deres evne til at udføre en bestemt opgave eller opnå et bestemt mål. Hesteassisterede interventioner kan øge en persons self-efficacy ved at give dem mulighed for at opnå succes i interaktion med heste og opdage deres evne til at påvirke en stor og stærk dyreart. Denne succes kan føre til en øget tro på ens egne evner i andre områder af ens liv.


Mentalisering refererer til evnen til at forstå andres mentale tilstande og ens egen mentale tilstand. Hesteassisterede interventioner kan øge en deltagers evne til at mentalisere blandet andet via observation af hestenes adfærd og reaktioner og ved at opnå en forståelse for hvad hesten signalere. Dette kan hjælpe deltagerne med at udvikle en større forståelse for egne mentale tilstande og også de mentale tilstande hos andre mennesker.


I alt tyder forskningen på at hesteassisterede interventioner kan have en række positive virkninger på deltagernes mentale sundhed og trivsel, herunder øget selvtillid, self-efficacy og evnen til at mentalisere.
6) Hesteassiterede interventioner kan have en beroligende effekt


Biofilihypotesen er en teori, der blev introduceret af Edward O. Wilson i 1984. Ifølge denne teori har mennesker en medfødt tendens til at søge forbindelse med naturen og andre levende væsner, herunder dyr. Denne tilbøjelighed skyldes vores evolutionære historie, hvor mennesker har udviklet sig i tæt kontakt med naturen og andre dyr. Teorien antyder, at vores biologiske og psykologiske velvære afhænger af vores forbindelse med naturen og andre levende væsner. Forskning inden for området har vist, at interaktion med dyr kan reducere stressniveauet, forbedre humøret og øge følelsen af velvære.


Når det kommer til heste, er der flere faktorer, der kan bidrage til deres beroligende effekt på mennesker. Heste er store, fredelige dyr, der ofte opfattes som majestætiske og smukke. De har også en tendens til at være stille og roligt, hvilket kan skabe en afslappende atmosfære. Desuden kan de med deres leg og væren i verden signalere frihed og ubekymrethed.


Derudover kan interaktion med heste også have en beroligende effekt på grund af den rolige og afslappende atmosfære, der ofte er til stede i hestestalde eller -områder. Hesteassisterede interventioner kan også omfatte elementer af mindfulness og meditation, som også kan bidrage til en følelse af afslapning og ro.